Mgr. Nikola Procházková – Osobní stylistka

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený návštěvníku,
těší mě, že jste na mých stránkách. Pokud mi svěřujete své osobní údaje, zodpovídám za jejich zpracování, ochranu a zabezpečení. Prosím, přečtěte si níže uvedený text o zásadách a právech souvisejících s ochranou vašich osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce?
Jsem Mgr. Nikola Procházková a provozuji webové stránky www.najdisvujstyl.eu.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 602 524 561 nebo na e-mailu: najdistyl@gmail.com.

Jaké Vaše OÚ zpracovávám?
(i) OÚ, které během objednávky zadáváte do objednávkového formuláře, případně později do Vašeho uživatelského účtu, a to Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, ulici a číslo popisné, město, stát, kraj/okres, PSČ, údaj o Vámi vybraném způsobu platby, údaj, zda se chcete přihlásit k odběru newsletteru, údaje o odsouhlasení dokumentů, údaj o Vaší případné žádosti o dodání on-line produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a dále pak údaje, které zadáváte při platbě do formuláře platební brány,

(ii) další OÚ, které s touto objednávkou souvisejí, zejména název kurzu, jeho cenu, Vaše osobní přihlašovací údaje do on-line produktu, datum odeslání objednávky, datum potvrzení přijetí objednávky, datum přijetí platby, datum uzavření Smlouvy a datum dodání on-line produktu, a další OÚ obsažené ve Smlouvě.

Za jakým účelem a na jakém právním základě (právním titulu) Vaše osobní údaje zpracovávám?
Vaše OÚ zpracovávám pro tyto účely a na základě těchto právních titulů:

(i) Právní titul: Plnění Smlouvy Účel: Dodání on-line produktu kupujícímu

(ii) Právní titul: Plnění právní povinnosti Účel: Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty

(iii) Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu na určení, výkonu a obhajobě mých právních nároků Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků

(iv) Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu přímo nabízet mé zboží a služby Účel: Přímý marketing

Poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění Smlouvy“ je smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, a poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění právní povinnosti“ je zákonným požadavkem, a proto jste povinen/povinna mi tyto OÚ poskytnout. V opačném případě bych s Vámi nemohla uzavřít Smlouvu.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji případní zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to posyktovatelé následujících platforem:

 • Ecomail.CZ
 • WordPress
 • Facebook
 • Google
 • Microsoft
 • Účetní firma
 • Provozovatel platební brány
 • případně advokát, státní orgány a instituce (pouze v zákonem stanovených případech)


Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Jak dlouho budu Vaše OÚ zpracovávat?
Vaše OÚ budu zpracovávat po dobu níže uvedenou:

(i) OÚ zpracovávané pro účel „Dodání on-line kurzu kupujícímu“ budu zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu;

(ii) OÚ zpracovávané pro účel „Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty“ budu zpracovávat po dobu specifikovanou v příslušných právních předpisech (10 let od konce roku, v němž proběhla účetní operace);

(iii) OÚ zpracovávané pro účel „Určení, výkon a obhajoba právních nároků“ budu zpracovávat po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu, případně déle, bude-li to v dané situaci nezbytné;

(iv) OÚ zpracovávané pro účel „Přímý marketing“ budu zpracovávat po dobu, po kterou budu mít k dispozici Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: najdistyl@gmail.com.
 
 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud mě nejprve budete o tomto podezření informovat, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji případní zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24. 8. 2022.